Gebruiksvoorwaarden

Door het gebruik van de Cursus.SmartSyndic.be website (“Dienst”), of andere diensten van AppLaunchLab bvba, gaat u ermee akkoord gebonden te zijn aan de volgende voorwaarden (“Gebruiksvoorwaarden”).

AppLaunchLab behoudt zich het recht voor de Gebruiksvoorwaarden van tijd tot tijd te veranderen of te actualiseren. Daartoe zal een specifieke melding gedaan worden op de Cursus.SmartSyndic.be website. Alle nieuwe functies ter uitbreiding of verbetering van de Dienst, worden onderworpen aan de Gebruiksvoorwaarden. Voortgezet gebruik van de Dienst na dergelijke uitbreiding of verbetering betekent uw instemming hiermee. U kunt de meest recente versie van de Gebruiksvoorwaarden op elk gewenst moment vinden op: https://cursus.smartsyndic.be/gebruiksvoorwaarden

Uw login mag alleen worden gebruikt door 1 persoon of rechtspersoon – een enkele login gedeeld door meerdere personen is niet toegestaan.

Indien U een derde het ongeoorloofde gebruik van de Dienst verschaft of toelaat, blijft U vanaf de datum van aanvang van het gebruik van de Dienst, aansprakelijk voor betaling van de vergoedingen voor het gebruik van de Dienst, zowel voor het eigen gebruik als voor het ongeautoriseerde gebruik door die derde, onverminderd het recht van AppLaunchLab deze vergoedingen rechtstreeks van die derde te vorderen. Het recht op vergoedingen, als hiervoor omschreven, tast niet het recht van AppLaunchLab aan de volledige schade die, als gevolg van een inbreuk op Gebruiksvoorwaarden en onze intellectuele eigendomsrechten, is geleden op U te verhalen noch het recht om Uw account te beëindigen.

U mag niets wijzigen, aanpassen of hacken aan de Dienst of invoegen op een andere website om zo ten onrechte te impliceren dat deze geassocieerd is met de Dienst, AppLaunchLab, of enige andere AppLaunchLab diensten.

U stemt ermee in de Dienst of een deel van de Dienst niet te reproduceren, dupliceren, kopiëren, of gebruik van de Dienst of de toegang tot de Dienst te exploiteren, zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van AppLaunchLab.

Copyright en Eigendom van Inhoud

  • U staat ervoor in dat alle data geplaatst op de Dienst geen inbreuk maken op intellectuele eigendomsrechten van derden.
  • We maken geen aanspraak op intellectuele eigendomsrechten op het materiaal en data dat u op de Dienst zet. Uw profiel en geuploade materialen blijven uw eigendom. Echter, AppLaunchLab behoudt zich het recht voor uw data te gebruiken zonder dat er aanspraak kan gemaakt worden op een vergoeding. Verder, door te reageren via de website, gaat u ermee akkoord dat anderen uw inhoud bekijken en delen.
  • AppLaunchLab doet niet aan pre-screening van de inhoud, maar AppLaunchLab en zijn aangestelden hebben het recht (maar niet de plicht) naar eigen goeddunken inhoud te weigeren of te verwijderen indien er inbreuk gepleegd wordt op deze Gebruiksvoorwaarden, intellectuele eigendomsrechten van derden of enige wettelijke bepaling.
  • AppLaunchLab bvba is de eigenaar van alle intellectuele eigendomsrechten, inclusief know-how en het auteursrecht op de software, met betrekking tot de Dienst. Buiten de gebruiksrechten die U onder deze voorwaarden worden toegekend, verleent AppLaunchLab bvba geen andere licentie of gebruiksrecht terzake. U mag derhalve niets dupliceren, kopiëren of distribueren, een deel van de HTML / CSS, Javascript, of visuele vormgeving elementen of concepten hergebruiken, zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van AppLaunchLab.

Beding van afwijzing van aansprakelijkheid

Alle documenten en media op deze site zijn louter informatief en mogen niet beschouwd worden als rechtsgeldige documenten of media.

Ook de gecoördineerde wettelijke en reglementaire teksten zijn uitsluitend ter informatie opgenomen. Er kunnen geen andere rechten of plichten aan worden ontleend dan die welke voortvloeien uit de goedgekeurde en gepubliceerde juridische teksten; alleen de laatstgenoemde zijn rechtsgeldig.

De Dienstverlener en de lesgevers kunnen niet verantwoordelijk worden gesteld voor de informatie op deze website. Hoewel het onze bedoeling is om bijgewerkte en juiste informatie te verspreiden, kunnen we geen perfect resultaat garanderen. Eventuele onjuistheden die ons worden gesignaleerd, zullen we zo spoedig mogelijk verbeteren.

Sommige documenten op deze website bevatten verwijzingen naar of suggesties voor informatie van andere organisaties. De Dienstverlener en de lesgevers kunnen niet garanderen dat die externe informatie relevant, bijgewerkt en juist is.

De op deze site vermelde verenigingen, organisaties en Internet-adressen worden op een objectieve manier gekozen met de enige bedoeling onze site-bezoekers de meest relevante en volledige informatie te geven. Wij kunnen evenwel niet waarborgen dat de verstrekte informatie volledig, nauwkeurig of bijgewerkt is.

De vermelding van bepaalde bedrijven of producten betekent hoegenaamd niet dat deze worden aanbevolen boven andere gelijkaardige bedrijven of producten die niet op onze site worden genoemd.

Beperking Aansprakelijkheid

Uw gebruik van de Dienst is op eigen risico. De Dienst wordt geleverd op een “as is” en “as available” basis.

De aansprakelijkheid van de Dienstverlener en de lesgevers zal in iedere geval worden beperkt tot de som van de door de klant betaalde facturen die betrekking hebben op de periode van 3 maanden vóór het moment dat het schadegeval ontstaat. Bovendien zullen de Dienstverlener en de lesgevers niet aansprakelijk kunnen gesteld worden voor zogenaamde onrechtstreekse schade of gevolgschade.

Indien één van de artikels of onderdelen van artikels zouden blijken niet aan de wettelijke voorschriften te voldoen of door wettelijke bepalingen nietig zouden worden, dan blijven alle andere afspraken in deze overeenkomst onverminderd van kracht en kan niet de ongeldigheid van de volledige overeenkomst worden ingeroepen.
Behoudens uitdrukkelijk andersluidend beding is op de overeenkomst het Belgisch recht van toepassing. Alle geschillen vallen onder de uitsluitende bevoegdheid van de rechtbanken van Brussel.

Laatste aanpassing van deze gebruiksvoorwaarden dateert van 1 maart 2012.